Adda vom Klingemeier Hof

Aik vom Klingemeier Hof

Aiko vom Klingemeier Hof

Aila vom Klingemeier Hof

Ania vom Klingemeier Hof

Anka vom Klingemeier Hof

Atan vom Klingemeier Hof

Athos vom Klingemeier Hof

Aika vom Klingemeier Hof unter Unsere Hunde

DZGD

VDH/FCI